Най – важните параметри при създаването на строителни проекти са тези, които се отнасят до огнеустойчивостта на строителните конструкции

огнеустойчиОгнеустойчивост на строителни конструкции

Огнеустойчивост на строителни конструкции – този термин позволява да се оцени нивото на устойчивост на сградата към действието на огъня при пожар при високи температури. Тя се измерва с период от време, последван от началото на необратими нарушения на целостта на структурата:

  • обектът губи своята товароподемност;
  • обектът губи своята структурна цялост;
  • загубва се изолационна способност на обекта.

Обикновено носещата способност на конструкцията е обозначена с (R). В случай на пожар, тя е равна на времето на максимално отклонение и опасна деформация или срутване на сградата

Целостта на структурата, обозначена с (Е), е времето, когато в структурата се появяват пукнатини или дупки, през които огън и продукти на изгаряне могат да проникнат в зоната, недокосната от огъня.

Определянето на огнеустойчивост на строителни конструкции се извършва чрез експеримент в резултат на изпитване на строителни материали в среда, близка до условията на пожар. Получените резултати ни позволяват да разделим материалите в класове по пожарна безопасност, те могат да бъдат с различна степен на пожарна опасност.

Огнеустойчивост на строителни конструкции може да се изчисли емпирично. За това трябва да се използват схемите за тяхното унищожаване под въздействието на огъня и параметрите на термофизиката, якостта, деформацията на строителните материали при наличие на високи температури.

Въз основа на тези изчисления се установява границата на огнеустойчивост като период, след който носещата способност на конструкцията се намалява до нивото на натоварване или деформацията става максимална. Понякога може веднага да се определи критичната температура, която може да свали структурата. Използването на различни продукти спомага за повишаване на огнеустойчивостта на строителните конструкции.

Можете да използвате специални марки бетон с намалена топлопроводимост. Също така се прилагат слоеве от мазилка, като нашата Perlifoc HP , изработени от материали, които имат висока устойчивост на високи температури.

Металните части имат ниско ниво на пожароустойчивост, което е само за няколко минути.

За да се повиши огнеустойчивостта на металните конструкции, те се боядисват със специални огнезащитни бои. Всички продукти, които предлагаме гарантират висока ефективност при възможно най-нисък разход. По този начин Вие може да постигнете повече време за устойчивост при пожар с минимално количество огнезащитна боя или огнезащитен състав.

Пет степени по пожароустойчивост

Сградите и съоръженията се разделят на пет степени по пожароустойчивост (таблица N 2), в зависимост от границите на огнеустойчивост на строителни конструкции и групите на горимост на строителните материалите и изделия, които се определят в нотифицирани лаборатории по БДС, ЕN и утвърдени методики.

Степен на Пожароустойчивост на сградите и съоръжениятаГрупи по горимост и минимални граници на огнеустойчивостта на строителните конструкции на сградите и съоръженията
Елементи на сградите и съоръженията
Носещи стени и колони, стени на стълбищаМежду етажни тавански хоризонтални конструкцииНеносещи външни и вътрешни стениПлощадки, греди, рамена и стъпала в стълбищатаМеждусек ционни стени, стени на коридори и други пътища за евакуацияПокриви на сгради
Носещи покривни конструкцииПокритие
Защитени с таванска хоризон тална кон струкция по колона 3Без таванска хоризон талнакон струкция
123456789
IНегорими 2h 30minНегорими 1hНегорими 30minНегорими 1h 30minНегорими 1hНегорими 15minНегорими 1hНегорими
IIНегорими 2hНегорими 45minНегорими 15min Трудно горими 30minНегорими 1hНегорими 45minНегорими 15minНегорими 45minНегорими
IIIНегорими 1h 30minНегорими 30 min Трудно- горимиНегорими 15min Трудно- горими 30minНегорими 1hНегорими 30minГоримиНегорими 30 min Трудно- горими 45minГорими
IVТрудно- горими 30minТрудно- горими 15minТрудно- горими 15minТрудно- горими 15minТрудно- горими 15minгоримиТрудно- горими 15minГорими
VгоримигоримигоримигоримигоримигоримигоримиГорими
Меню